Dodavateľ informačních systémov - systémová integrácia

Brandžové riešenia

Okrem štandardných ekonomických systémov firma vyriešila špecifické brandžové systémy:

 • informačný systém Liečebné kúpele
 • informačný systém Poľnonákup a Verejný sklad
 • informačný systém Veľkosklad
 • informačný systém Výroba, zber dát
 • informačný systém Potravinársky priemysel, Mlyn, Pekáreň, Cukráreň
 • informačný systém Ubytovacie služby, Reštauračné služby

Popis profilov vybraných modulov

Profil modulu Liečebné Kúpele

Modul Liečebné kúpele je určený pre kúpeľné organizácie zaoberajúce sa komplexnou starostlivosťou o pacientov, ambulantov, samoplatcov. Bol vytvorený spoločnosťou JMS solid trade spol. s r.o. Zvolen. Vychádza z dlhoročných skúseností z prevádzkovania komplexných informačných systémov v slovenských liečebných kúpeľoch. Modul je napojený na jadro IS Noris, čím je zabezpečené priame prepojenie na centrálne číselníky a ostatné moduly IS Noris.

Prijímacie a ubytovacie služby

 • Rezervačný systém
 • Predvolánkový systém
 • Nástupy pacientov a samoplatcov
 • Fakturačný systém (podklady pre poisťovne, vysielateľov)
 • Osobné účty
 • Hlásenia, štatistika, výberové informácie

Funkcie v oblasti prijímacích a ubytovacích služieb zabezpečujú podporu pre obchodné oddelenie, prijímaciu kanceláriu a recepcie. Zabezpečujú prístup do centrálnej mapy ubytovacích kapacít, kde jednoznačne umožňujú rezerváciu konkrétnych lôžok ako aj kapacitnú rezerváciu jednotlivých druhov izieb pre skupinové nástupy pre vysielateľov. Svojím jednoduchým prístupom a grafickou prezentáciou dovoľujú rýchlu rezerváciu aj cez telefón. Možnosť predvolánok umožňuje optimalizovať činnosti pri konkrétnom nástupe pacientov. Prepojenie na systémy stravovania a lekárskych služieb umožňuje priame zadanie údajov pre potrebu sledovania stravníkov, pridelenia ošetrujúcich lekárov so zadaním parametrov časovania pre danú skupinu pacientov.

V module je zabezpečená kompletná agenda hlásení pre vysielateľov v tlačovej aj elektronickej forme s podkladmi pre fakturáciu.

Stravovacie služby

 • Potravinový sklad
 • Diétny stravovací systém
 • Receptúry, kalkulácie, normovanie jedál
 • Jedálne lístky, objednávky, žiadanky, podklady pre kuchyňu
 • Vyhodnotenie stravnej jednotky, štatistika, výberové informácie
 • Zamestnanecké stravovanie
 • Reštauračné stravovanie, bufet, Otvorené účty

Funkcie zabezpečujú kompletné činnosti spojené s diétnym stravovacím systémom kúpeľov. Systém umožňuje efektívnu tvorbu receptúr jednotlivých diét, ich kalkuláciu, normovanie napojene cez suroviny na sklad potravín. Ďalej podporuje tvorbu jedálnych lístkov, žiadaniek, výstupov pre kuchyňu a sledovanie dennej stravnej jednotky.

Pre štandartné stravovanie je možné pracovať súbežne v režime reštauračného stravovania s napojením na pokladničné „Otvorené účty“ pre účtovanie hotovostných i bezhotovostných platieb v reštaurácii a bufete. Celý systém platieb je možné napojiť na centrálny systém sledovania osobných účtov hostí a využívať kreditný systém pre účtovanie hostí za kompletné služby poskytované v areály kúpeľov.

Pre potreby zabezpečenia stravovania zamestnancov je možné v systéme sledovať a vyhodnocovať Zamestnanecké stravovanie.

ERP - registračná pokladňa /FM Varos/
Samostatný nadstavbový modul, napojený na Fiskálny modul Varos s realizáciou platieb v hotovosti formou ERP v modifikácii
- verzia Bufet, Recepcia sortiment tovar- služby
- verzia Reštauračná pokladňa , otvorené účty

Lekárske služby- procedúry

 • Ordinácia lekára, vstupné vyšetrenie
 • Plánovanie a časovanie procedúr
 • Liekové hospodárstvo
 • Laboratórne vyšetrenia
 • Štatistika, výberové informácie

Funkcie slúžia pre komplexné evidovanie činností v ambulancii lekára od vstupného vyšetrenia prideleného pacienta, plánovania a časovania procedúr s ohľadom na kapacity, vhodnosť následnosti procedúr, odsúhlasený počet procedúr na deň a pod., tlače kúpeľného preukazu predpisu liekov a laboratórnych vyšetrení, dekurzov až po tlač odchodovej správy. Výstupy je možné spracovať i v rôznych jazykových mutáciách pre zahraničných pacientov. Súčasťou je kniha pohotovosti. Pri ambulantoch je možné pracovať v režime Ambulant s prístupom na priamy predaj procedúr. Systém umožňuje časovanie a prečasovanie procedúr priamo z pracoviska lekára, prípadne naplánované procedúry časuje a prečasuje časovačka, ktorá obsluhuje správu procedúr. V systéme je zabezpečený priamy prístup lekára do dát odliečených pacientov cez prístupové práva lekára.

Modul je napojený na štandartné moduly v oblasti centrálnych číselníkov, účtovníctva, pokladne, fakturácie, skladu, miezd atď., čím je možné zabezpečiť komplexné sledovanie a vyhodnocovanie na úrovni vrcholového riadenia.

Profil modulu Reštauračný a hotelový systém

Modul Reštauračný a hotelový systém je určený pre organizácie zaoberajúce sa hotelovými a reštauračnými službami. Bol vytvorený spoločnosťou JMS solid trade spol. s r.o. Zvolen. Vychádza z dlhoročných skúseností z prevádzkovania komplexných informačných systémov v stravovacích a ubytovacích prevádzkach, liečebných kúpeľoch. Modul je napojený na jadro IS Noris, čím je zabezpečené priame prepojenie na centrálne číselníky a ostatné moduly IS Noris.

Ubytovacie služby

 • Rezervačný systém - Recepcia
 • Kniha hostí
 • Cenník poskytovaných služieb
 • Fakturačný systém
 • Osobné účty hostí
 • Hlásenia, štatistika, výberové informácie

Funkcie v oblasti ubytovacích služieb zabezpečujú podporu pre obchodné oddelenie a recepcie. Zabezpečujú prístup do centrálnej mapy ubytovacích kapacít, kde jednoznačne umožňujú rezerváciu konkrétnych lôžok ako aj kapacitnú rezerváciu jednotlivých druhov izieb pre skupiny ako aj pre jednotlivých hosti. Svojím jednoduchým prístupom a grafickou prezentáciou dovoľujú rýchlu rezerváciu aj cez telefón. Prepojenie na stravovanie a ostatné poskytované služby umožňuje priame zadanie údajov pre potreby sledovania služieb s možnosťou časovania pre danú skupinu služieb.

V module je zabezpečená kompletná agenda hlásení a štatistík pre obslužný personál.

Stravovacie služby

 • Potravinový sklad
 • Receptúry, kalkulácie, normovanie jedál
 • Jedálne lístky, objednávky, žiadanky, podklady pre kuchyňu
 • Štatistika, výberové informácie
 • Reštauračné stravovanie, bufet, služby Otvorené účty,
 • Zamestnanecké stravovanie, stravná jednotka

Funkcie zabezpečujú kompletné činnosti spojené s reštauračným stravovacím systémom. Systém umožňuje efektívnu tvorbu receptúr jednotlivých jedál a nápojov, ich kalkuláciu, normovanie napojene cez suroviny na sklad potravín. Ďalej podporuje tvorbu jedálnych lístkov, žiadaniek, výstupov pre kuchyňu a sledovanie stravnej jednotky.

V režime reštauračného stravovania sa pracuje s priamym napojením na pokladničné „Otvorené účty“ pre účtovanie hotovostných i bezhotovostných platieb s možnosťou evidencie na viac výrobných a predajných prevádzkach. Celý systém platieb je možné napojiť na centrálny systém sledovania osobných účtov hostí a využívať kreditný systém pre účtovanie hostí za kompletné služby poskytované v danej prevádzke.

Pre potreby zabezpečenia stravovania zamestnancov je možné v systéme sledovať a vyhodnocovať Zamestnanecké stravovanie.

ERP - Registračná pokladňa / podpora FM Varos/
Samostatný nadstavbový modul, napojený na Fiskálny modul Varos s realizáciou platieb v hotovosti formou ERP v modifikácii
- verzia Bufet, Recepcia sortiment tovar- služby
- verzia Reštauračná pokladňa , otvorené účty

Uvedené moduly je možné doplniť podľa potreby modulmi z podsystému EKONOMIKA / Účtovníctvo, Banka, Pokladňa, Majetok, Mzdy, Fakturácia došlá, .../, s tým že je možné použiť moduly vo verzii on- line napojenia alebo moduly vo verzii of- line napojenia. Systém je tiež možné podľa potreby napojiť na kompatibilné vstupné a identifikačné systémy.

IS   Strojárska výroba

Modul Príprava výroby - kompletné informácie o výrobku, štrukturované podľa technologického postupu, podľa rozpadu výrobku na dielce, polotovary a materiály. Systém je parametrický pre kódovanie a stanovenie pravidiel použitia variant, či už zákazníckych, konštrukčných alebo technologických. Voliteľné kalkulačné položky a vzorce, vlastnosti materiálov, parametre kvality je možné užívateľsky nastaviť v celom systéme. Modul predstavuje omnoho viac než len technickú prípravu výroby, vytvára totálnu prípravu organizačných, výrobných a plánovacích pravidiel a definícií, používaných v celom výrobnom informačnom systéme. Vytvára znalostný základ riadenia výroby a pomocou spätnej väzby neustále zhodnocuje všetky vložené informácie.
Základné funkcie modulu:

 • Efektívna definícia štruktúry výrobkov
 • Efektívna tvorba pevných technológií a alternatívnych technológií
 • Definícia typových pracovísk, nástrojov, operácií
 • Využitie systému kusovník k zobrazeniu a definícií výrobku na pracovnej ploche
 • Univerzálny model tvorby variant
 • Definícia technických položiek výrobkov
 • Tvorba optimálnych kalkulačných listov výrobkov (kalkulačné položky, vzorce prepočtu)
 • Tabuľky hodnôt - užívateľské tabuľky hodnôt pre výpočty miesto vzorcov

Modul Plánovanie výroby tvorí sada plánovacích nástrojov rôznej rozlišovacej úrovne, ktoré umožňujú vybudovať optimálnu kombináciu plánovacích algoritmov, od odhadov a prognóz, termínového kapacitného plánovania až po priame krátkodobé dielenské plánovanie s optimalizáciou výrobného cyklu. Dá sa využívať tiež dynamické plánovanie potrieb materiálu, plánovanie kooperácií, potrieb pracovníkov resp. profesií a náradia. Dá sa úspešne kombinovať model výroby na sklad a model výroby na objednávku - zákazku.
V prípade potreby je možné plánovať len "úzke miesta" vo výrobe. Pre zobrazenie sú využívané grafické nástroje, ktoré sa dajú upraviť pre maximálnu vypovedaciu hodnotu pre obsluhu vrátane znázornenia skutočného priebehu a stavu výroby. Súčasťou modulu plánovania je tiež vytvorenie zadania do výroby vo forme optimálneho výrobného príkazu a výrobnej dávky s tvorbou platnej výrobnej dokumentácie (etikety, dokumenty).
Základné funkcie modulu:

 • Bilancie - bilančné plánovacie obdobie - kontrola úzkych miest výroby (objemy, NH, ceny a pod.)
 • Evidencia výrobných zákaziek  - schválenie
 • Dynamický plán spotreby materiálu, dielcov, riadenie kritických položiek bilančné kapacitné plánovanie
 • Optimalizácia rozpracovanej výroby
 • Variantné plánovanie alternatívnych technológií

Modul Riadenie výroby - modul obsahuje  programy pre podrobnú evidenciu a riadenie materiálového toku, finančného toku, výkonov pracovníkov a výkonov strojného parku vo výrobe. Prvotne vychádza z údajov technologickej prípravy výroby a plánovania výroby. Umožňuje použitie väčšiny metód zberu dát, hlavne zber dát z výroby v reálnom čase s využitím čiarového kódu a evidencie výrobných dávok. Evidencia dochádzky pracovníkov a ich pohybu je tiež jedna z dodávaných foriem využitia zberu dát.
Základné funkcie modulu:

 • Dielenské operatívne riadenie zdrojov
 • Priebežná dynamická kontrola výrobných nákladov, vyhodnocovanie pomocou kalkulácií
 • Riadenie rozpracovanosti, medzisklady materiálov, komponentov, sledovanie odpadu, vád, nevýrobných časov
 • Sledovanie, vyhodnocovanie, štatistika
 • Zber dát v reálnom čase
 • Podpora dispečerského riadenia- info o  stave pracovísk
 • Väzby na konštrukčné systémy CAD
 • Editor na zobrazenie výkresovej dokumentácie, textov, fotografií priamo pri výrobkoch

Výroba surovín - polotovarov

Riešenie Quort - JMS

Branžové riešenie modulu výroba QUORT zabezpečuje kompletné sledovanie výroby suroviny (napr. betónu) od tvorby technológie, riadenie zákaziek až po fakturáciu koncovým odberateľom. Súčasťou riešenia sú dve základné verzie:

 • 1. Komunikácia s výrobných zariadením cez jeho riadiaci a vážiaci systém využitím komunikačného modulu IS NORIS. Komunikácia je využívaná obojsmerne - exportom dát z IS NORIS do riadiaceho a vážiaceho systému /RVS/ a importom dát z RVS. Komunikačný modul sa aktualizuje podľa typu RVS.
 • 2. Emulácia prvotnej evidencie z výroby surovín priamo v module výroba do príslušných nahrávacích masiek.

Riešenie slúži dispečerom na optimálne termínové plánovanie výrobných dávok suroviny vo zvolených časových intervaloch. Umožňuje plánovanú kalkuláciu suroviny vrátane dopravných nákladov a nákladov na ďalšie obslužné činnosti spojené s výrobou a expedíciou suroviny. Ďalej umožňuje odsledovanie skutočných spotrebných množstiev materiálov a nákladov.

Logický model

Funkcionalita operatívneho dielenského plánu

Pre potreby výroby suroviny (alebo iných komodít s podobnou technológiou výroby - váhový systém napr.betónu ) je plánovacia činnosť na úrovni dispečingu realizovaná nasledovne:

 • 1. Generovanie termínového kalendára
  Systém automaticky vygeneruje termínový kalendár pre zadané stredisko na termíny od do v zadaných časoch. Ide o plán výroby strediska ako je možné prijímať objednávky-zákazky.

  Napr.
  1.10.2002 06:00
  1.10.2002 06:10
  1.10.2002 06:20
  1.10.2002 06:30
  1.10.2002 06:40
  1.10.2002 06:50

  Takto vygenerovaný plán znamená že je možne každých 10 minút prijímať zákazky.
 • 2. Vytvorenie výrobných dávok
  Obsluha systému NORIS zadá požadované termíny dodávky, odberateľa, objednaný výrobok(betón), požadované množstvo a doplňujúce údaje o doprave.
  Systém automaticky vygeneruje výrobné dávky(VD) a na celé množstvo spolu vygeneruje dopyt ktorý slúži ako podklad pre následnú fakturáciu.
  Takto vygenerované VD sa prenesú do RVS- riadiaceho systému betonárky.
  Vygenerované VD je možné preplánovať na iný dátum alebo čas.
  Taktiež je možná optimalizácia jázd jednotlivých vozidiel ktoré rozvážajú betón, ako aj evidencia prevádzky vozidiel (porovnanie plánovaných a skutočných nákladov, ...).
 • 3. Výroba a expedícia Po vykonaní výrobného cyklu-VD sú údaje o skutočnej výrobe importované automaticky z RVS do IS Noris. Tým je zabezpečená prvotná evidencia výroby.
  Po nakládke betónu sa vytlačí príkaz na jazdu pre vozidlo ktoré betón odváža zákazníkovi.
  Vodič po návrate nahlási skutočne odjazdené kilometre a dobu vykládky.
  Následne sa vygeneruje výdajka na skutočne spotrebovaný materiál, výdajka betónu , dodací list a faktúra pre zákazníka

Všetky náväzné predvýrobné činnosti a expedícia sú riešené štandartnými triedami IS Noris.